Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü:

Görev Tanımı:

İl Özel İdaresinin yatırım programında yer alan ve merkezi idarenin taşra teşkilatına ilişkin Gayrimenkul yapım, bakım-onarım işlerinin ihale öncesi arazi çalışmalarının ve proje çalışmalarının, ruhsat iş ve işlemlerinin yapılması, yaklaşık maliyetlerin, ihale işlem dosyalarının hazırlanması ve ihalelerinin gerçekleştirilmesi, denetimi üstlenilen yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı ile hak ediş, kabuller ve iş artışı ile revize fiyatlarının hazırlanması amacıyla kurulması öngörülmüştür.

Alt Birimler:

Yapı Kontrol Bürosu

Yatırım ve İnşaat Bürosu

İhale Bürosu

Görevleri:

İl Özel İdaresi görev alanı içindeki bina ve tesisler için ihtiyaç programları ve projelerini yapmak/yaptırmak,

İl Özel İdaresince planlanmış inşaat ve onarım işlerini yürütmek.

Yatırımlara ait ihale öncesi ve sonrası arazi ve proje çalışmalarını yapmak/yaptırmak.

İhale sonrası her türlü tatbikat projesi ve detayları tasdik ve ruhsat işlemlerini sonuçlandırmak.

Gerek İl Özel İdaresi Bütçesi gerekse Merkezi Yönetim tarafından ödeneği aktarılan İldeki Kurum ve Kuruluşları ile koordinasyonun sağlanarak Yapım İşlerine ait işlerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak/hazırlatmak, ihale, muayene kabul komisyonlarını oluşturmak, İhale işlem dosyası hazırlamak ve yapım ve onarım ihalelerini yapmak.

Yapım işlerine ait gerek birimce ve gerekse Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü veya Bakanlıkların ilgili birimlerince hazırlanan ara ve kesin hak ediş, geçici ve kesin kabul, tasfiye kabul, fesih, iş artışları, revize birim fiyatlara ilişkin belgeleri tetkik etmek.

Geçici kabulü düzenlemek/düzenlettirmek.

Kesin hesabı düzenlemek, kesin kabulü yapmak (tasfiye ve fesih işlemleri dâhil).

Yeni birim fiyat tanzimi, iş artışları revize birim fiyatları hazırlamak.

İhalesi yapılan işlerin kontrol ve denetimini yapmak/yaptırmak.

Kurum Yatırım Programını hazırlamak ve sonuçlarını izleyerek Koordinasyon Kurulu Toplantılarına sunulacak cetvelleri hazırlamak,

Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve raporları ilgili makamlara sunmak. 
Adres: Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Ana Hizmet Binası Merkez/Adıyaman
Tel: 0(416) 225 04 83-88 Fax: 0(416) 225 04 90