Görev Tanımı :

Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ile diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yürütmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Alt Birimler:

MUHASEBE - BÜTÇE - GELİR - STRATEJİ GELİŞTİRME

Görevleri :

5018 sayılı Kanunun 60.maddesinde belirtilen;

Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.

Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.

Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek.

Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak.

İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak.

Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak.

Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak,

Ayrıca;

Muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması.

Muhasebe raporlarının alınması.

Muhasebe iş ve işlemlerinin arşivlenerek denetime hazır halde bulundurulması.

İl Özel İdaresi harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını

da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

İlçe Özel İdarelerinin aylık hesaplarını kontrol ederek varsa eksikliklerinin

giderilmesini sağlayıp, hesap denetimlerini gerçekleştirmek.

İl Özel İdaresinin Performans Planının hazırlanmasını koordine etmek,

uygulama sonuçlarını izlemek ve İdare Performans Raporunu hazırlamak.

İl Özel İdaresinin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini

Yürütmek ve sonuçlandırmak.

Malî Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye

gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi

konularında çalışmalar yapmak.

Yılsonu Bakiye ödeneklerin iptal ve devir işlemlerinin yapılması.

Gerektiğinde Ek Ödenek verilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması.

Tahsisi mahiyetteki ödeneklerin İdare Bütçesine gelir-gider kaydının yapılması.

Kanunlar gereği bütçeden ayrılan payların ilgili kurumlara gönderilmesi.

Banka iş ve işlemleri ile takip ve kontrolü.

Vergi Daireleri, Sigorta ve Emekli Sandığına kesintilerin ödenmesi.

Kişi ve Kurumlara ait Emanetlerle ilgili iş ve işlemlerinin yapılması.

Yüklenicilere ait İcra ve Sayıştay ilamlarının takibi.

İdarenin diğer birimleri tarafından tarhiyat ve tebligatı yapılmış

Alacaklarının tahakkuk kayıtları ve tahsiline ait iş ve işlemler.

Muhtar maaşlarına ait ödeneklerin takip ve kontrolünün yapılması.

Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması.

Muhasebe Yetkilisi Görevlerinin yerine getirilmesi, Bütçe hazırlanması, Stratejik Plan Hazırlanması, Performans Programı Hazırlanması, Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve 5018 Sayılı Kanunla verilen görevler.

 
Adres: Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Ana Hizmet Binası Merkez/Adıyaman
Tel: 0(416) 225 04 83-88 Fax: 0(416) 225 04 90