İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı:

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu ile İl Özel İdarelerine verilen belediye sınırları dışındaki sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek, çevre düzeni planı, 2863 sayılı kanunla verilen koruma amaçlı imar planı ve 5366 sayılı kanuna göre ilan edilen yenileme alanları projelerinin, mücavir alan sınırları dışındaki imar planları, parselasyon planları, mücavir alan sınırlarının tespiti, ifraz ve tevhid işlemleri, kaçak yapıların denetimi ve yıkım için gerekli tespit işlemlerinin yapımı, 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanuna ve ilgili yönetmeliklere göre İl özel idaresi görev alanına giren yerlerdeki adres kayıt sisteminin tutulması ve güncellenmesi, numarataj ilgili işlemleri, için İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün kurulması öngörülmüştür.


 
Adres: Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Ana Hizmet Binası Merkez/Adıyaman
Tel: 0(416) 225 04 83-88 Fax: 0(416) 225 04 90