Görev Tanımı:

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü: İl Özel İdaresinin makine parkında bulunan bütün araçların bakım, onarım ve tamiratı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, İdarenin ihtiyaç duyacağı mal ve hizmet alımları ile Merkezi İdarenin İl ' deki Müdürlüklerine tahsis edilerek bütçeye aktarılan mal ve hizmet alımlarına ait işlemlerin yürütülmesi için bu birimin kurulması öngörülmüştür.

l Özel İdaresinin makina parkında ve bakımevlerinde bulunan her türlü araç ve iş makinalarının alınması, onarımı, kullanıma hazır hale getirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,

-İl Özel İdaresi makina parkına ve demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü doldurmuş ve idarece ihtiyaç duyulmayan her türlü araç ve iş makinasının satış ve tasfiyesine ait iş ve işlemleri yapmak.

-İdarenin ihtiyaç duyacağı konularda araç kiralamaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

-İl Özel İdaresine ait tüm araç ve iş makinalarının her türlü muayene, zorunlu trafik poliçelerini takip ederek, trafik sigortalarını yaptırmak.

-İl Özel İdaresinin makina parkında bulunan tüm iş makinalarını ve araçları kullanacak operatör ve şoförlerin görevlendirilmesini yapmak, ayrıca her türlü makine ve ekipmanın göreve hazır halde tutulması için gerekli organizasyonu yapmak.

-İl Özel İdaresinin makina parkında bulunan iş makinalarının ve araçların çalışma ve arızalarının takibi için aylık makine kontrol kartlarının düzenlenmesini sağlamak, kontrolünü yapmak ve yıl sonunda icmalini çıkarıp değerlendirmek.

-Personel servis araçlarının teminini ve kontrol hizmetlerini yürütmek.

-İl Özel İdaresinin makina parkında bulunan iş makinalarının ücret karşılığında kiraya verilmesi işlemlerini takip etmek, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.

-İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan tüm birimlerin kullanacakları araç, gereç, malzeme ve yedek parçaları teminden sonra bünyesinde bulunan ambarlara girişini yapmak, stoklamak, muhafaza etmek ve ihtiyaç halinde ilgili birimlere çıkışlarını yapmak.

-Hibe araç ve demirbaşların iş ve işlemlerinin yapılması.

-İdaremizin ihtiyaç duyacağı mal ve hizmetlerden bütçe ile ödeneği tahsis edilenlerin satın alımı, depolanması, ilgili birimlere teslimi ve kontrol iş ve işlemleri,

- Merkezi Yönetime ait idarelerden gerek Özel İdare bütçesinden tahsisi yapılan gerekse yılı içerisinde Merkezi Yönetimce ödeneği aktarılan mal ve hizmet alımları harcamalarına ilişkin ihaleleri ilgili İl Müdürlükleri ile koordineli yapmak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak/hazırlatmak, muayene ve kabul komisyonlarını kurmak, tahakkuk işlemlerini yapmak/yaptırmak,

- Birimin yıllık performans planı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

-Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer işlerin yerine getirilmesi

 
Adres: Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Ana Hizmet Binası Merkez/Adıyaman
Tel: 0(416) 225 04 83-88 Fax: 0(416) 225 04 90